Untitled Document
คณะกรรมการดำเนินงานฐานข้อมูล

1. รองศาสตราจารย์อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์กฤษณา บุตรปาละ รองประธานกรรมการ
4. ดร.มธุรส ชลามาตย์ กรรมการ
5. คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
6. คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
8. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
9. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
10. ผู้ช่าวศาสตราจารย์ศถิรวรรณ สมบัติ กรรมการ
11. นางวีนา พรหมเทศ กรรมการ
12. นายชาติชาย โสภา กรรมการ
13. นางเสาวนีย์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ กรรมการ
14. นางสาวบัวบาน จุตะโน กรรมการ
15. นายรักชาติ บุตรเต กรรมการ
16. ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ กรรมการและเลขานุการ
17. นายอริญชัย หามณี ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ