คำชี้แจง โปรดเลือกระดับความพึงพอใจให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1. เพศ ชาย หญิง
2. สถานะ นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคลากรทั่วไป
3. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลับราชภัฏเลย
ทดสอบ
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
1. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล / แสดงผล
2. ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา
3. ข้อมูลมีรายละเอียดที่ต้องการครบถ้วน
4. ข้อมูลตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
5. ข้อมูลมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
6. การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
7. ความพึงพอใจที่มีในภาพรวม